Poulenc, Francis - A peine defigurée

Coro misto - Ospitaletto (MN) - 10/9/2010